مشعل دوگانه سوز گاز – گازوئیل تک مرحله ای MINI COMIST