مشعل های دوگانه سوز گاز – گازوئیل پیوسته GI MIST DSPGM